سامانه رسیدگی به درخواست ها و شکایات

دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

پیش از تنظیم و ارسال شکایت خود به نکات زیر توجه فرمایید
  • درج مشخصات شخصی شکایت کننده یا نماینده قانونی آن در فرم شکایت الزامی است در غیر این صورت شکایت شما از طریق این سامانه قابل پیگیری نخواهد بود.
  • کد ملی 10 رقمی، نام کاربری شما در هنگام پیگیری خواهد بود در درج و به خاطر داشتن آن دقت فرمایید.
  • تکمیل فرم مشخصات شخصی یا نماینده شاکی الزامی است، عدم تکمیل پیگیری از طریق این سامانه امکان پذیر نخواهد بود.
  • پس از تکمیل فرم شکایت، انتخاب گزینه ثبت نهایی، سیستم به شما کد پیگیری 4 رقمی اعلام خواهد کرد، به خاطر سپردن این کد جهت پیگیری های بعدی الزامی است.