سامانه رسیدگی به درخواست ها و شکایات

دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

سامانه رسیدگی به شکایات، قابلیت دریافت و پیگیری شکایات و انتقادات شهروندان از کلیه خدمات شهرداری و پاسخگویی به شما شهروند محترم را دارد.
بر این باوریم که بیان شکایات و انتقادات راهی است برای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و عملکرد شهرداری بیرجند
واحد بازرسی شهرداری بیرجند ضمن خوش آمدگویی، آماده دریافت نظرات پیشنهادی شما برای ارتقاء سطح کیفی این سامانه می باشد.
  ثبت شکایت   پیگیری شکایت